Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łobzie
Herb Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łobzie

Niedziela 14.02.2016

zaawansowane

Adres

 

MIEJSKO – GMINNY

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

73-150 ŁOBEZ

UL. NIEPODLEGŁOŚCI 13

tel. (0-91) 39 75 082

fax (0-91) 39 76 276

e-mail: mgopslobez@op.pl

 

 

 

KOMUNIKAT

Sekcji Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łobzie dotyczący świadczeń rodzinnych

 

od 01.01.2016 r. nowe świadczenie rodzinne:

Świadczenie rodzicielskie: kolejny krok wsparcia rodziców

 

Świadczenie rodzicielskie będzie przysługiwać w wysokości 1000 zł miesięcznie rodzicom, którym urodzi się dziecko, a które do tej pory nie mogły skorzystać z urlopu rodzicielskiego lub macierzyńskiego.

 

Z nowego świadczenia będą mogli skorzystać:

studenci,

osoby bezrobotne (niezależnie czy są zarejestrowane w Urzędzie Pracy czy nie),

osoby pracujące na umowach cywilno-prawnych.  

O przyznanie świadczenia będą mogły również ubiegać się osoby zatrudnione lub prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą jeżeli nie będą pobierały zasiłku macierzyńskiego.

 

Skorzystają z niego również rodzice, których dziecko urodzi się przed 1 stycznia 2016 r., a którzy nie mają prawa do zasiłku macierzyńskiego – w takim przypadku, świadczenie rodzicielskie będzie im przysługiwało od 1 stycznia 2016 r. do ukończenia przez dziecko 1 roku życia (odpowiednio dłużej w przypadku wieloraczków) -

 

Nowe świadczenie będzie przyznawane niezależnie od dochodu rodziny i będzie można je pobierać przez rok  (52 tygodnie) w przypadku urodzenia bądź przyjęcia na wychowanie jednego dziecka przez 65 tygodni w przypadku dwójki dzieci, 67 tygodni - trójki, 69 tygodni - czwórki, a przy piątce i więcej - 71 tygodni.

 

Jeżeli rodzina przyjmie dziecko na wychowanie świadczenie będzie przysługiwało do ukończenia przez dziecko 7 lat. W momencie kiedy dziecko będzie miało odroczony obowiązek szkolny, nie dłużej niż do ukończenia 10. roku życia     
 

 Ważne:

Rodzic po świadczenie będzie mógł się zgłosić w ciągu 3 miesięcy od porodu,

Rodzic, którego dziecko urodziło się przed dniem 1 stycznia 2016 r. po świadczenie będzie mógł się zgłosić od stycznia 2016 r.  do dnia 31 marca 2016 r.

Jeżeli wniosek zostanie złożony w późniejszym terminie, świadczenie będzie mu przysługiwało od momentu złożenia wniosku do ukończenia przez dziecko 1 roku życia

 

 

 KOMUNIKAT

DOTYCZACY ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH

Sekcja Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łobzie informuje, że od dnia 01.01.2016 r. wchodzi w życie ustawa  "złotówka za złotówkę."

 

Rodziny, które przekroczą próg dochodowy nie stracą wsparcia finansowego państwa. Dzięki wprowadzeniu zasady “złotówka za złotówkę” ich świadczenia będą stopniowo obniżane wraz ze wzrostem dochodów.

 

Teraz, gdy rodzina przekroczy próg dochodowy (674 zł na osobę w rodzinie lub 764 zł dla rodzin z niepełnosprawnym dzieckiem), traci prawo do świadczeń rodzinnych. Dzięki wprowadzeniu zmian świadczenia nie będą już odbierane po przekroczeniu progu, ale stopniowo obniżane wraz ze wzrostem dochodu. Za każde przekroczenie progu o 1 zł, łączna kwota świadczeń przysługujących rodzinie będzie pomniejszana o 1 zł.

 

Nowe przepisy dotyczą zasiłku rodzinnego i dodatków do niego z tytułu: urodzenia dziecka, samotnego wychowywania dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, rozpoczęcia roku szkolnego, podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania.

 

Dzięki nowemu rozwiązaniu łączna kwota zasiłków rodzinnych i dodatków do zasiłku rodzinnego przysługujących danej rodzinie będzie stopniowo obniżana o 1 zł wraz z przekroczeniem o 1 zł kryterium dochodowego dotyczącego łącznego dochodu netto wszystkich członków rodziny.

  

Zmiany obejmą też rodziny, które nie mają prawa do świadczeń z powodu przekroczenia progu dochodowego. Wystarczy, że ponownie wystąpią z wnioskiem o wsparcie.

 

Nowe rozwiązanie obowiązuje od 1 stycznia 2016 r.

 

 

 

KOMUNIKAT

Sekcji Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego w sprawie funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy 2015/2016

 

Od dnia 01.08.2015 r. wydawane i przyjmowane są wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego na okres zasiłkowy od 01.10.2015 r. do 30.09.2016 r

 

W przypadku złożenia wniosku wraz z kompletem dokumentów do dnia 31.08.2015 r. świadczenia przysługujące za miesiąc październik 2015r. wypłacone zostaną do dnia 31 października 2015r. natomiast w przypadku złożenia wniosku wraz z kompletem dokumentów od dnia 01.09.2015r. do dnia 31.10.2015r. świadczenia z funduszu alimentacyjnego za miesiąc październik 2015r. zostaną wypłacone do dnia 30 listopada 2015r.

Do wniosku o ustalenie prawa do świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego należy dołączyć następujące dokumenty:

 

1.Kserokopia dowodu osobistego, aktu małżeństwa, aktu zgonu współmałżonka, wyroku o rozwodzie bądź separacji, aktów urodzenia dziecka/i.

2.Kserokopia wyroku lub ugody o alimentach.

3.Zaświadczenie od komornika o egzekucji alimentów w 2014 r.

4.Zaświadczenie o bezskuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych z ostatnich dwóch miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o świadczenia z FA.

5.Wypełniony zał. o dochodach nieopodatkowanych ( zał. powinien być podpisany przez wszystkich pełnoletnich członków rodziny) + zaświadczenia o wysokości tego dochodu, np. zaświadczenie, o wys. stypendium w 2014r., kserokopia nakazu płatniczego za rok 2014, zaświadzczenie)

6.Wypełniony zał. o ryczałcie lub karcie podatkowej

7.Zaświadczenie z urzędu skarbowego o dochodach za rok 2014 pełnoletnich członków rodziny (na osobnych zaświadczeniach); wg rozporządzenia do FA.

8.Kserokopia orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności.

9.Kserokopia umowy dzierżawy gospodarstwa rolnego.

10.Zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej w przypadku, gdy osoba uprawniona ukończyła 18 rok życia lub ukończy w okresie świadczeniowym.

11.Oświadczenie o doniesieniu we wrześniu 2016 r. zaświadczenia o kontynuacji nauki
w szkole lub w szkole wyższej.

12.Oświadczenie o poinformowaniu osoby składającej wniosek o świadczenia z FA o kolejności zaspokajania świadczeń alimentacyjnych z egzekucji prowadzonej przez komornika.

13.Oświadczenie o formie wypłaty, nr konta bankowego (oraz potwierdzenie, że wnioskodawca jest  właścicielem lub współwłaścicielem konta ).

 


Do każdej kserokopii należy przedstawić oryginał do wglądu.


Wszelkie informacje udzielane są w budynku Sekcji Świadczeń Rodzinnych w podwórzu Urzędu Miejskiego w Łobzie oraz pod nr tel. 091- 3973458, tel. 091- 3973507.

 

KOMUNIKAT

Sekcji Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego w sprawie świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy 2015/2016

 

Od dnia 01.09.2015 r. wydawane i przyjmowane są wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego na nowy okres zasiłkowy, tj. od 01.11.2015r. do 31.10.2016r.

W przypadku złożenia wniosku wraz z kompletem dokumentów do dnia 30.09.2015r. świadczenia przysługujące za miesiąc listopad 2015r. wypłacone zostaną do dnia 30 listopada 2015r. natomiast w przypadku złożenia wniosku wraz z kompletem dokumentów od dnia 01.10.2015r. do dnia 30.11.2015r. świadczenia rodzinne przysługujące za miesiąc listopad 2015r. zostaną wypłacone do dnia 31 grudnia 2015r.

  

Do wniosku o zasiłek rodzinny należy dołączyć zaświadczenia z Urzędu Skarbowego
o wysokości dochodów uzyskanych przez wszystkich pełnoletnich członków rodziny
w 2014 roku
(wg rozporządzenia do Świadczeń Rodzinnych) oraz inne niezbędne dokumenty – np. zaświadczenie ze szkoły ponadgimnazjalnej, zaświadczenie o wysokości stypendium za rok 2014, zaświadczenie od komornika o wysokości otrzymanych alimentów w 2014 roku, itd.


 
Wszelkie informacje udzielane są w budynku Sekcji Świadczeń Rodzinnych w podwórzu Urzędu Miejskiego w Łobzie oraz pod nr tel. 091- 3973458, tel. 091- 3973507.

 

Specjalny Zasiłek Opiekuńczy od 1 stycznia 2015 r. dla osób, które  nie podejmują lub rezygnują

z pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osoba niepełnosprawną.

Zgodnie z art. 16a ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 114),  specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2012 r. poz. 788 i 1529 oraz z 2013 r. poz. 1439) ciąży obowiązek alimentacyjny, a także małżonkom, jeżeli nie podejmują zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej – w celu sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

 

Świadczenia rodzinne - zmiany od 1 stycznia 2013 r.: „becikowe” uzależnione od dochodu, zmiany w świadczeniach opiekuńczych

Kryterium dochodowe przy ubieganiu się o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka:

Od 1 stycznia 2013 r. prawo do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. becikowego), jest uzależnione od kryterium dochodowego, które wynosić1922 zł miesięcznie w przeliczeniu na osobę w rodzinie. Powyższe zmiany wynikają z ustawy z dnia 12 października 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych, która w dniu 15 listopada 2012 r. została opublikowana w Dzienniku Ustaw (poz. 1255). 

Zmiany dotyczą prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dzieci urodzonych po dniu 1 stycznia 2013 r.

Zmiany w świadczeniach opiekuńczych od 1 stycznia 2013 r.:

W dniu 31 grudnia 2012r. w Dzienniku Ustaw z 2012r. pod pozycją 1548 Ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. opublikowana została ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw.

Uchwalona ustawa wprowadza w szczególności zmiany w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r.
o świadczeniach rodzinnych w zakresie zasad ustalania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego oraz wprowadza nowe świadczenie opiekuńcze – specjalny zasiłek opiekuńczy.

Ustawa weszła w życie z dniem 1 stycznia 2013r.


Zmiany w świadczeniach opiekuńczych.
- Decyzje o przyznaniu prawa do świadczenia pielęgnacyjnego wydane na podstawie przepisów dotychczasowych wygasają z mocy prawa z dniem 30-06-2013 r.
- Powstają 2 rodzaje świadczeń  związanych  z  nie podejmowaniem bądź rezygnacją z zatrudnienia czy innej pracy zarobkowej w celu sprawowania stałej albo długotrwałej opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny;
- Świadczenie pielęgnacyjne
- Specjalny zasiłek opiekuńczy

Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przysługuje:
1) matce albo ojcu,
2) opiekunowi faktycznemu dziecka,
3) osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
4) innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności

– jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.
Osobom, o których mowa w ust. 1 pkt 4, innym niż spokrewnione w pierwszym stopniu z osobą wymagającą opieki, przysługuje świadczenie pielęgnacyjne, w przypadku gdy spełnione są łącznie następujące warunki:
1) rodzice osoby wymagającej opieki nie żyją, zostali pozbawieni praw rodzicielskich, są małoletni lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
2) nie ma innych osób spokrewnionych w pierwszym stopniu, są małoletnie lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
3) nie ma osób, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, lub legitymują się orzeczeniem o  znacznym stopniu niepełnosprawności.”,


Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, jeżeli niepełnosprawność osoby wymagającej opieki powstała:
1) nie później niż do ukończenia 18. roku życia lub
2) w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie później niż do ukończenia 25 roku życia.”,

Świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje, jeżeli:
1) osoba sprawująca opiekę:
a) ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego,
b) ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego;
2) osoba wymagająca opieki:
a) pozostaje w związku małżeńskim, chyba że współmałżonek legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
b) została umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej, rodzinnym domu dziecka albo, w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, z wyjątkiem podmiotu wykonującego działalność leczniczą, korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu;
3) na osobę wymagającą opieki inna osoba ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury;
4) członek rodziny osoby sprawującej opiekę ma ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art. 10, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego;
5) na osobę wymagającą opieki jest ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art. 10, prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub prawo do świadczenia pielęgnacyjnego;
6) na osobę wymagającą opieki inna osoba jest uprawniona za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej;
 - Do dnia 30-06-2013 r. świadczenie pielęgnacyjne przysługuje  w kwocie 520 zł miesięcznie, a od
01-07-2013 r. w kwocie 620 zł miesięcznie.

- Osobom uprawnionym do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie przepisów dotychczasowych, spełniającym warunki określone w nowym brzmieniu ustawy w okresie od 1 stycznia do dnia 30 czerwca  2013 r. przysługuje dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego w kwocie 100 zł miesięcznie. Prawo do dodatku ustala się z urzędu. 

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2012 r. poz. 788
i 1529) ciąży obowiązek alimentacyjny, jeżeli rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje, jeżeli łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty, 623 zł miesięcznie. Przepisy art. 5 ust. 4–9 stosuje się odpowiednio.
-  Za dochód rodziny osoby wymagającej opieki, o którym mowa w ust. 2, uważa się dochód następujących członków rodziny:

1) w przypadku gdy osoba wymagająca opieki jest małoletnia:
a) osoby wymagającej opieki,
b) rodziców osoby wymagającej opieki,
c) małżonka rodzica osoby wymagającej opieki,
d) osoby, z którą rodzic osoby wymagającej opieki wychowuje wspólne dziecko,
e) pozostających na utrzymaniu osób, o których mowa w lit. a–d, dzieci w wieku do ukończenia 25. roku życia
– z tym że do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, dziecka pozostającego w związku małżeńskim, pełnoletniego dziecka posiadającego własne dziecko, a także rodzica osoby wymagającej opieki zobowiązanego tytułem wykonawczym pochodzącym lub zatwierdzonym przez sąd do alimentów na jej rzecz;

2) w przypadku gdy osoba wymagająca opieki jest pełnoletnia:
a) osoby wymagającej opieki,
b) małżonka osoby wymagającej opieki,
c) osoby, z którą osoba wymagająca opieki wychowuje wspólne dziecko,
d) pozostających na utrzymaniu osób, o których mowa w lit. a–c, dzieci w wieku do ukończenia 25. roku życia – z tym że do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, dziecka pozostającego w związku małżeńskim, a także pełnoletniego dziecka posiadającego własne dziecko.
5. W przypadku gdy prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego ustala się na osobę znajdującą się pod opieką opiekuna prawnego lub umieszczoną w rodzinie zastępczej spokrewnionej w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887, z późn. zm.3)), uwzględnia siędochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz dochód osoby wymagającej opieki.
6. Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje w wysokości 520,00 zł miesięcznie.


8. Specjalny zasiłek opiekuńczy nie przysługuje, jeżeli:

1) osoba sprawująca opiekę:
a) ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego,
b) podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z innych tytułów,
c) ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego,
d) legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
2) osoba wymagająca opieki została umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej, w rodzinnym domu dziecka albo, w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, z wyjątkiem podmiotu wykonującego działalność leczniczą, i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu;
3) na osobę wymagającą opieki inna osoba ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury;
4) członek rodziny osoby sprawującej opiekę ma ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art. 10, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego;
5) na osobę wymagającą opieki jest ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art. 10, prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub prawo do świadczenia pielęgnacyjnego;
6) na osobę wymagającą opieki inna osoba jest uprawniona za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej

 

Komunikat w sprawie weryfikacji kwot kryteriów dochodowych i wysokości świadczeń rodzinnych od dnia 01.11.2012 r.

Od 1 listopada 2012 r. podwyższone zostały kwoty kryteriów dochodowych uprawniających do świadczeń rodzinnych i wynoszą:

  • 539 zł na osobę w rodzinie lub
  • 623 zł na osobę w rodzinie, w której jest dziecko niepełnosprawne.

Od 1 listopada 2012r. podwyższone zostały kwoty zasiłku rodzinnego i będą wynosić:

 

  • 77 zł na dziecko do 5 lat,    
  • 106 zł na dziecko w wieku od 6 do 18 lat,
  • 115 zł na dziecko w wieku od 19 do 24 lat.

Wysokość pozostałych świadczeń rodzinnych nie ulega zmianie. 

   KOMUNIKAT

 

Rządowy program wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w okresie VII – XII  2012 r.


Rada Ministrów, w dniu 25 czerwca 2012 r., przyjęła uchwałę nr 104/2012 w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne oraz rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w okresie od lipca do grudnia 2012 r.( Dz. U. z 28 czerwca 2012 r., poz. 732).

 

Uchwała i rozporządzenie przewidują, że niektóre osoby, tj. matka, ojciec lub opiekun faktyczny dziecka (opiekun faktyczny dziecka, to osoba faktycznie opiekująca się dzieckiem, która wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o jego przysposobienie), mające w lipcu, sierpniu, wrześniu, październiku, listopadzie lub grudniu 2012 r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r.
o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 139, poz. 992,  z późn. zm.) – niezależnie od wieku dziecka otrzymają dodatkowe świadczenie w wysokości 100 zł miesięcznie
za każdy z ww. miesięcy.

 

Inne niż wyżej wymienione osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, nie są objęte rządowym programem wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

 

Pomoc będzie przyznawana z urzędu.


Osoby uprawnione  do pomocy nie muszą składać wniosków o jej przyznanie, gdyż będzie ona przyznawana i wypłacana z urzędu przez organ właściwy realizujący w danej gminie świadczenia rodzinne (tj. wójta, burmistrza lub prezydenta miasta lub upoważnionego kierownika/pracownika ośrodka pomocy społecznej lub innej jednostki organizacyjnej gminy).

W związku z powyższym, decyzje ustalające prawo do pomocy podpisuje organ właściwy realizujący w danej gminie świadczenia rodzinne, tj. wójt, burmistrz lub prezydent miasta lub upoważniony do realizacji świadczeń rodzinnych w danej gminie kierownik/pracownik ośrodka pomocy społecznej lub innej jednostki organizacyjnej gminy.

 

KOMUNIKAT

 

 

Sekcji Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego w sprawie funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy 2012/2013

 

 

Od dnia 01.08.2012 r. wydawane i przyjmowane będą wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego na okres zasiłkowy od 01.10.2012 r. do 30.09.2013 r

 

W przypadku złożenia wniosku wraz z kompletem dokumentów do dnia 31.08.2012 r. świadczenia przysługujące za miesiąc październik 2012r. wypłacone zostaną do dnia 31 październik 2012r. natomiast w przypadku złożenia wniosku wraz z kompletem dokumentów od dnia 01.09.2012r. do dnia 31.10.2012r. świadczenia z funduszu alimentacyjnego za miesiąc październik 2012r. zostaną wypłacone do dnia 30 listopada 2012r.

Do wniosku o ustalenie prawa do świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego należy dołączyć następujące dokumenty:

 

1.Kserokopia dowodu osobistego, aktu małżeństwa, aktu zgonu współmałżonka, wyroku o rozwodzie bądź separacji, aktów urodzenia dziecka/i.

2.Kserokopia wyroku lub ugody o alimentach.

3.Zaświadczenie od komornika o egzekucji alimentów w 2011 r.

4.Zaświadczenie o bezskuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych z ostatnich dwóch miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o świadczenia z FA.

5.Wypełniony zał. o dochodach nieopodatkowanych ( zał. powinien być podpisany przez wszystkich pełnoletnich członków rodziny) + zaświadczenia o wysokości tego dochodu, np. zaświadczenie, o wys. stypendium w 2011r., kserokopia nakazu płatniczego za rok 2011, zaświadzczenie)

6.Wypełniony zał. o ryczałcie lub karcie podatkowej

7.Zaświadczenie z urzędu skarbowego o dochodach za rok 2011 pełnoletnich członków rodziny (na osobnych zaświadczeniach); wg rozporządzenia do FA.

8.Kserokopia orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności.

9.Kserokopia umowy dzierżawy gospodarstwa rolnego.

10.Zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej w przypadku, gdy osoba uprawniona ukończyła 18 rok życia lub ukończy w okresie świadczeniowym.

11.Oświadczenie o doniesieniu we wrześniu 2013 r. zaświadczenia o kontynuacji nauki
w szkole lub w szkole wyższej.

12.Oświadczenie o poinformowaniu osoby składającej wniosek o świadczenia z FA o kolejności zaspokajania świadczeń alimentacyjnych z egzekucji prowadzonej przez komornika.

13.Oświadczenie o formie wypłaty, nr konta bankowego (wnioskodawca powinien być właścicielem lub współwłaścicielem konta ).

 


Do każdej kserokopii należy przedstawić oryginał do wglądu.


Wszelkie informacje udzielane są w budynku Sekcji Świadczeń Rodzinnych w podwórzu Urzędu Miejskiego w Łobzie oraz pod nr tel. 091- 3973458, tel. 091- 3973507.

 

KOMUNIKAT

 

 

Sekcji Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego w sprawie świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy 2012/2013

 

 

Od dnia 01.09.2012 r. wydawane i przyjmowane będą wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego na nowy okres zasiłkowy, tj. od 01.11.2012r. do 31.10.2013r.

W przypadku złożenia wniosku wraz z kompletem dokumentów do dnia 30.09.2012r. świadczenia przysługujące za miesiąc listopad 2012r. wypłacone zostaną do dnia 30 listopada 2012r. natomiast w przypadku złożenia wniosku wraz z kompletem dokumentów od dnia 01.10.2012r. do dnia 30.11.2012r. świadczenia rodzinne przysługujące za miesiąc listopad 2012r. zostaną wypłacone do dnia 31 grudnia 2012r.

  

Do wniosku o zasiłek rodzinny należy dołączyć zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o wysokości dochodów uzyskanych przez wszystkich pełnoletnich członków rodziny w 2011 roku (wg rozporządzenia do Świadczeń Rodzinnych) oraz inne niezbędne dokumenty – np. zaświadczenie ze szkoły ponadgimnazjalnej, zaświadczenie o wysokości stypendium za rok 2011, zaświadczenie o wysokości otrzymanych alimentów w 2011 roku, itd.


 
Wszelkie informacje udzielane są w budynku Sekcji Świadczeń Rodzinnych w podwórzu Urzędu Miejskiego w Łobzie oraz pod nr tel. 091- 3973458, tel. 091- 3973507.


KOMUNIKAT
Rządowy program wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w okresie IV – VI 2012 r.

Rada Ministrów, w dniu 9 maja 2012 r., przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne oraz rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w okresie od kwietnia do czerwca 2012 r.
 
Uchwała i rozporządzenie przewiduje, że niektóre osoby, tj. matka, ojciec lub opiekun faktyczny dziecka (opiekun faktyczny dziecka, to osoba faktycznie opiekująca się dzieckiem, która wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o jego przysposobienie), mające w kwietniu, maju lub czerwcu 2012 r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 139, poz. 992,  z późn. zm.), otrzymają dodatkowe świadczenie w wysokości 100 zł miesięcznie.
Pomoc będzie przyznawana na wniosek ww. osób.

Inne niż wyżej wymienione osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, nie są objęte rządowym programem wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.
 
Zgodnie z przepisami ww. rozporządzenia, pomoc będzie wypłacana w przyjętym w danej gminie terminie wypłaty świadczenia pielęgnacyjnego. Będzie ją przyznawał i wypłacał organ właściwy realizujący w danej gminie świadczenia rodzinne (tj. wójt, burmistrz lub prezydent miasta lub upoważniony kierownik/pracownik ośrodka pomocy społecznej lub innej jednostki organizacyjnej gminy). W związku z powyższym, decyzje ustalające prawo do pomocy podpisuje organ właściwy realizujący w danej gminie świadczenia rodzinne, tj. wójt, burmistrz lub prezydent miasta lub upoważniony do realizacji świadczeń rodzinnych w danej gminie kierownik/pracownik ośrodka pomocy społecznej lub innej jednostki organizacyjnej gminy.

Osoba mająca ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego musi złożyć do ww. organów wniosek o przyznanie pomocy (nie został określony wzór takiego wniosku co oznacza, że jego forma jest dowolna). Wniosek powinien zostać złożony w terminie do 31 maja 2012 r. Osoby, którym świadczenie pielęgnacyjne za miesiąc kwiecień, maj lub czerwiec 2012 r. będzie przyznane po 31 maja 2012 r., wniosek o przyznanie pomocy powinny złożyć w terminie 7 dni od dnia, w którym decyzja o przyznaniu prawa do świadczenia pielęgnacyjnego stała się ostateczna. Wnioski złożone po upływie ww. terminów zostaną pozostawione bez rozpoznania.

Jest to pomoc w kwocie 100 zł miesięcznie i zgodnie z ww. rozporządzeniem Rady Ministrów, przysługuje osobom mającym ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego za miesiąc kwiecień, maj i czerwiec 2012 r. oraz realizowana jest w terminie wypłaty świadczenia pielęgnacyjnego za ww. miesiące. Oznacza to, że za każdy z ww. miesięcy, osobie mającej za dany miesiąc prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, należy wypłacić po 100 zł pomocy (w czerwcu nastąpi wypłata za miesiąc kwiecień i maj).

 
 
 

 

KOMUNIKAT

Rządowy program wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w okresie I-III 2012 r.

 
Rada Ministrów, w dniu 27 grudnia 2011 r., przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne oraz rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w okresie od stycznia do marca 2012 r.

 
Uchwała i rozporządzenie przewiduje, że niektóre osoby, tj. matka, ojciec lub opiekun faktyczny dziecka (opiekun faktyczny dziecka, to osoba faktycznie opiekująca się dzieckiem, która wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o jego przysposobienie), mające w styczniu, lutym lub marcu 2012 r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 139, poz. 992,  z późn. zm.), otrzymają dodatkowe świadczenie w wysokości 100 zł miesięcznie.

 

 

Pomoc będzie przyznawana na wniosek ww. osób.

 
Inne niż wyżej wymienione osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, nie są objęte rządowym programem wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.
 

Zgodnie z przepisami ww. rozporządzenia, pomoc będzie wypłacana w przyjętym w danej gminie terminie wypłaty świadczenia pielęgnacyjnego za miesiąc styczeń, luty, marzec 2012 r. Będzie ją przyznawał i wypłacał organ właściwy realizujący w danej gminie świadczenia rodzinne (tj. wójt, burmistrz lub prezydent miasta lub upoważniony kierownik/pracownik ośrodka pomocy społecznej lub innej jednostki organizacyjnej gminy). W związku z powyższym, decyzje ustalające prawo do pomocy podpisuje organ właściwy realizujący w danej gminie świadczenia rodzinne, tj. wójt, burmistrz lub prezydent miasta lub upoważniony do realizacji świadczeń rodzinnych w danej gminie kierownik/pracownik ośrodka pomocy społecznej lub innej jednostki organizacyjnej gminy.


Osoba mająca ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego musi złożyć do ww. organów wniosek o przyznanie pomocy (nie został określony wzór takiego wniosku co oznacza, że jego forma jest dowolna). Wniosek powinien zostać złożony w terminie do 31 stycznia 2012 r. Osoby, którym świadczenie pielęgnacyjne za miesiąc styczeń, luty lub marzec 2012 r. będzie przyznane po 31 stycznia 2012 r., wniosek o przyznanie pomocy powinny złożyć w terminie 7 dni od dnia, w którym decyzja o przyznaniu prawa do świadczenia pielęgnacyjnego stała się ostateczna. Wnioski złożone po upływie ww. terminów zostaną pozostawione bez rozpoznania.


Jest to pomoc w kwocie 100 zł miesięcznie i zgodnie z ww. rozporządzeniem Rady Ministrów, przysługuje osobom mającym ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego za miesiąc styczeń, luty lub marzec 2012 r. oraz realizowana jest w terminie wypłaty świadczenia pielęgnacyjnego za ww. miesiące. Oznacza to, że w każdym z ww. miesięcy, osobie mającej za dany miesiąc prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, należy wypłacić po 100 zł pomocy.

 

 

 

KOMUNIKAT
przypominający o zmianach  zasad przyznawania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka oraz dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka.    
 

Od 1 stycznia 2012 r., przy ubieganiu się o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka, jak również o dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka, wymagane będzie przedłożenie zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego, że matka dziecka pozostawała pod opieka lekarska przez okres co najmniej od 10 tygodnia ciąży do porodu. r.              

Wzór powyższego zaświadczenia określony jest we wchodzącym w życie 1 stycznia 2012 r. rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2010 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod tą opieką (Dz. U. z 2010 r., Nr 183, poz. 1234).


Podstawa prawna:           
-art. 9 i art. 15 b ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.),     
- art. 3 ustawy z dnia 5 marca 2010 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych (Dz. U. Nr 50, poz. 301),

 

 

Komunikat
Dyrektora Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łobzie:
dotyczący składania wniosków o przyznanie pomocy dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne
w wysokości 100,00 zł miesięcznie w okresie od listopada do grudnia 2011 r.
  
Rada Ministrów w dniu 27 września 2011 r. przyjęła uchwałę ustanawiającą rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Uchwała przewiduje, że osoby mające w listopadzie lub grudniu 2011 r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 139, poz. 992, z późn. zm.), otrzymają dodatkowe świadczenie w wysokości 100 zł miesięcznie w listopadzie i grudniu 2011 r. Pomoc będzie przyznawana na wniosek ww. osób.
  
Wniosek o przyznanie „pomocy” należy kierować do Sekcji Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łobzie - budynek w podwórzu Urzędu Miejskiego w Łobzie (nie został określony wzór takiego wniosku co oznacza, że jego forma jest dowolna). Wniosek powinien zostać złożony w terminie do 31 października 2011 r. Osoby, którym świadczenie pielęgnacyjne za miesiąc listopad lub grudzień 2011 r. będzie przyznane po 31 października 2011 r., wniosek o przyznanie pomocy powinny złożyć w terminie 7 dni od dnia, w którym decyzja
o przyznaniu prawa do świadczenia pielęgnacyjnego stała się ostateczna. Wnioski złożone po upływie ww. terminów zostaną pozostawione bez rozpoznania.
 
Pomoc będzie wypłacana w terminie wypłaty świadczenia pielęgnacyjnego w listopadzie i grudniu 2011 r. w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łobzie.

 

KOMUNIKAT

Sekcji Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego w sprawie funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy 2011/2012

 

Od dnia 01.08.2011 r. wydawane i przyjmowane będą wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego na okres zasiłkowy od 01.10.2011 r. do 30.09.2012 r. Wnioski należy pobierać i wypełnione składać wraz z kompletem dokumentów w budnynku Sekcji Świadczeń Rodzinnych w podwórzu  Urzędu Miejskiego w Łobzie, przy ul.Niepodległości 13.

 

W przypadku złożenia wniosku wraz z kompletem dokumentów do dnia 31.08.2011 r. świadczenia przysługujące za miesiąc październik 2011r. wypłacone zostaną do dnia 31 październik 2011r. natomiast w przypadku złożenia wniosku wraz z kompletem dokumentów od dnia 01.09.2011r. do dnia 31.10.2011r. świadczenia z funduszu alimentacyjnego za miesiąc październik 2011r. zostaną wypłacone do dnia 30 listopada 2011r.

 Do wniosku o ustalenie prawa do świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego należy dołączyć następujące dokumenty:

 

1.Kserokopia dowodu osobistego, aktu małżeństwa, aktu zgonu współmałżonka, wyroku o rozwodzie bądź separacji, aktów urodzenia dziecka/i.

2.Kserokopia wyroku lub ugody o alimentach.

3.Zaświadczenie od komornika o egzekucji alimentów w 2010 r.

4.Zaświadczenie o bezskuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych z ostatnich dwóch miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o świadczenia z FA.

5.Wypełniony zał. o dochodach nieopodatkowanych ( zał. powinien być podpisany przez wszystkich pełnoletnich członków rodziny) + zaświadczenia o wysokości tego dochodu, np. zaświadczenie, o wys. stypendium w 2010r., kserokopia nakazu płatniczego za rok 2010, zaświadzczenie)

6.Wypełniony zał. o ryczałcie lub karcie podatkowej

7.Zaświadczenie z urzędu skarbowego o dochodach za rok 2010 pełnoletnich członków rodziny (na osobnych zaświadczeniach); wg rozporządzenia do FA.

8.Kserokopia orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności.

9.Kserokopia umowy dzierżawy gospodarstwa rolnego.

10.Zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej w przypadku, gdy osoba uprawniona ukończyła 18 rok życia lub ukończy w okresie świadczeniowym.

11.Oświadczenie o doniesieniu we wrześniu 2011 r. zaświadczenia o kontynuacji nauki w szkole lub w szkole wyższej.

12.Oświadczenie o poinformowaniu osoby składającej wniosek o świadczenia z FA o kolejności zaspokajania świadczeń alimentacyjnych z egzekucji prowadzonej przez komornika.

13.Oświadczenie o formie wypłaty, nr konta bankowego (wnioskodawca powinien być właścicielem lub współwłaścicielem konta ).

 


Do każdej kserokopii należy przedstawić oryginał do wglądu.


Wszelkie informacje udzielane są w budynku Sekcji Świadczeń Rodzinnych w podwórzu Urzędu Miejskiego w Łobzie oraz pod nr tel. 091- 3973458, tel. 091- 3973507.

 

KOMUNIKAT

Sekcji Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego w sprawie świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy 2011/2012

Od dnia 01.09.2011 r. wydawane i przyjmowane będą wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego na nowy okres zasiłkowy, tj. od 01.11.2011r. do 31.10.2012r.

W przypadku złożenia wniosku wraz z kompletem dokumentów do dnia 30.09.2011r. świadczenia przysługujące za miesiąc listopad 2011r. wypłacone zostaną do dnia 30 listopada 2011r. natomiast w przypadku złożenia wniosku wraz z kompletem dokumentów od dnia 01.10.2011r. do dnia 30.11.2011r. świadczenia rodzinne przysługujące za miesiąc listopad 2011r. zostaną wypłacone do dnia 31 grudnia 2011r.

  

Do wniosku o zasiłek rodzinny należy dołączyć zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o wysokości dochodów uzyskanych przez wszystkich pełnoletnich członków rodziny w 2010 roku (wg rozporządzenia do Świadczeń Rodzinnych) oraz inne niezbędne dokumenty – np. zaświadczenie ze szkoły ponadgimnazjalnej, zaświadczenie o wysokości stypendium za rok 2010, zaświadczenie o wysokości otrzymanych alimentów w 2010 roku, itd.


 
Wszelkie informacje udzielane są w budynku Sekcji Świadczeń Rodzinnych w podwórzu Urzędu Miejskiego w Łobzie oraz pod nr tel. 091- 3973458, tel. 091- 3973507.

 


 

  

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Andrzej Dąbro
(2003-07-03 00:17:58)
Ostatnio zmodyfikował:
Andrzej Dąbro
(2015-12-09 14:42:42)
 
 

ilość odwiedzin: 187858

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

Więcej informacji na stronie Polityki Prywatności.

X